เรื่องเด่นวันนี้

 • final-Exam-2.65
 • 3D576E4D-208E-4103-B60C-41A6E66A52B2
 • Makhabucha-day
 • meeting-orderby1
 • meeting feb-director
 • 0F4FC0B2-4740-4238-A4E3-B348FB87C796
 • 13CB32E8-91A2-4651-AD03-A41A89A022E0
 • 21AF83BE-64C4-48DC-93B8-9D7F1E24BEB7
 • กฬากศน.เกมส66
 • รสแซบ
 • ครปวช ลบแล
 • GPAX2.65

จดหมายข่าว

สถิติจดหมายข่าว

จำนวนจดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่เดือนจำนวนข่าว (ฉบับ)
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
111
2 กศน.อำเภอบ้านโคก 39
3 กศน.อำเภอท่าปลา 37 
4 กศน.อำเภอพิชัย 34 
5 กศน.อำเภอน้ำปาด 31 
6 กศน.อำเภอตรอน 29 
7 กศน.อำเภอลับแล 26 
8 สนง.กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 21 
9 กศน.อำเภอฟากท่า 20 
10 กศน.อำเภอทองแสนขัน 12 

ปฏิทินนัดหมายราชการ